Svet zavoda

Svet zavoda

Svet JVIZ Vrtec Škofljica je sestavljen iz treh predstavnikov sveta staršev, treh predstavnikov ustanovitelja in petih predstavnikov delavcev vrtca.
Svet zavoda ima v skladu z 48. členom ZOFVI naslednje naloge:

  • imenuje in razrešuje ravnatelja,
  • sprejema program vrtca, letni delovni načrt in poročilo o njihovi uresničitvi,
  • odloča o uvedbi nadstandardnih programov,
  • obravnava poročila o vzgojni problematiki,
  • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami otroka in v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
  • obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih in Svet staršev Vrtca Škofljica.