Svet staršev

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je Vrtcu Škofljica oblikovan Svet staršev.

V njem je 24 članov. Vsak oddelek ima predstavnika, ki je bil izbran na oddelčnem roditeljskem sestanku.
Svet staršev po zakonu (66.člen ZOFVI) obravnava naslednje naloge:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet vrtca