Metuljev sklad

Metuljev sklad

V šolskem letu 2013/14 je bil ustanovljen vrtčevski sklad – Metuljev sklad, z namenom zbiranja sredstev za kritje določenih dejavnosti otrokom iz socialno ogroženih družin. Svet zavoda je na svoji seji dne, 9.10.2013, sprejel Sklep o ustanovitvi Metuljevega sklada Vrtca Škofljica.
Sklad deluje po Pravilih za delovanje Metuljevega sklada Vrtca Škofljica.

V kolikor želite donirati finančna sredstva v Metuljev sklad, le-ta lahko nakažete na:

  • TRR SI 56 0132 3600 0000 251
  • Sklic: 00 28301
  • Namen: Metuljev sklad
  • Bic banke: BSLJSI2X

 Iskrena hvala!

Merila za dodelitev sredstev iz Metuljevega sklada in vloga
  1. Upravni odbor Metuljevega sklada, izmed prejetih prošenj staršev, opravi izbor upravičencev do subvencije.
    Upravi odbor Metuljevega sklada odloča o izboru upravičencev do subvencij samo med pravilno oziroma popolno oddanimi vlogami.
  2. Upravni odbor Metuljevega sklada si pridržuje pravico, da v izrednih okoliščinah sam presodi prioriteto in ustreznost kriterijev za dodelitev sredstev in po potrebi opredeli začasni, ustreznejši kriterij (npr. nepričakovano znižanje dohodka ali izredni nujni stroški, ki so nastali največ dva meseca pred izvedbo tabora oziroma vrtca v naravi).
  3. Upravni odbor Metuljevega sklada vlogi dodeli delno (50%) ali polno (100%) subvencijo.
  4. Upravni odbor Metuljevega sklada določi maksimalni delež subvencioniranja posamezne vrste nadstandardne dejavnosti. Subvencioniranje takšne vrste nadstandardne dejavnosti ne sme presegati polovice takrat razpoložljivih sredstev Sklada. Upravni odbor Metuljevega sklada lahko, glede na trenutne razmere ter na podlagi predvidljivih bodočih in drugih izrednih okoliščin, odloči tudi drugače.

Za uveljavljanje pravice do sredstev iz Metuljevega sklada je potrebno izpolniti Vlogo za pomoč pri plačilu, ki jo naslovite na sedež vrtca s pripisom »Za Metuljev sklad«.
Pri obravnavi vloge bo upoštevano tudi mnenje vzgojiteljev skupine, ki jo otrok obiskuje.