Dodatna strokovna pomoč

V Vrtec Škofljica so v redne oddelke vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, za katere vrtec izvaja program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Dodatno strokovno pomoč za te otroke izvaja vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč Janja Pratnemer.

 

Otroci s posebnimi potrebami so opredeljeni v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1). To so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

 

Temeljna naloga vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč je pomoč otrokom s posebnimi potrebami v vrtcu. Pomoč je oblikovana tako, da se otrokom s težavami v razvoju omogoči čim bolj enakovredno vključevanje v skupino. To dosežemo s pomočjo prilagojenih metod in oblik dela ter dodatno strokovno pomočjo. Vloga vzgojiteljice za dodatno strokovno pomoč obsega pomoč otroku, sodelovanje s starši, sodelovanje z delavci vrtca ter zunanjimi institucijami. Za uspešno pomoč otroku s posebnimi potrebami v vrtcu je namreč potrebno skupinsko sodelovanje različnih strokovnjakov in staršev.

 

Dodatne strokovne pomoči je deležen otrok katerega starši so vložili zahtevo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Zavod Republike Slovenije za šolstvo na podlagi zahtevka izda odločbo o usmeritvi. Na podlagi izdane odločbe strokovna skupina, ki jo imenuje ravnatelj vrtca, izdela individualni program pomoči za otroka.

 

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno ali skupinsko v oddelku, v paru ali manjši skupini.

 

Vzgojiteljico za dodatno strokovno pomoč Janjo Pratnemer lahko pokličete na telefon: 059 25 20 10.