Dodatna strokovna pomoč

Dodatna strokovna pomoč

V Vrtec Škofljica so v redne oddelke vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, za katere vrtec izvaja program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Program je namenjen otrokom, ki imajo posebne potrebe na posameznih področjih razvoja, in se izvaja v rednih oddelkih vrtca. V programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se lahko prilagodi organizacija in način izvajanja programa ter zagotovi dodatna strokovna pomoč, ki jo izvaja strokovni delavec za zgodnjo obravnavo.

Otroci s posebnimi potrebami so opredeljeni v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1). To so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Za otroke s posebnimi potrebami, se skupaj s starši, oblikuje individualiziran program. Individualiziran program za vsakega otroka pripravi strokovna skupina, ki jo imenuje ravnateljica. V individualiziranem programu zapišemo cilje in prilagoditve, ki jih otrok s posebnimi potrebami potrebuje za dobro počutje v vrtcu.

Temeljna naloga vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč je pomoč otrokom s posebnimi potrebami v vrtcu. Pomoč je oblikovana tako, da se otrokom s težavami v razvoju omogoči čim bolj enakovredno vključevanje v skupino. To dosežemo s pomočjo prilagojenih metod in oblik dela ter z dodatno strokovno pomočjo. Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno ali skupinsko v oddelku, v paru ali v manjši skupini. Vloga vzgojiteljice za dodatno strokovno pomoč obsega pomoč otroku, sodelovanje s starši, sodelovanje z delavci vrtca ter zunanjimi institucijami. Za uspešno pomoč otroku s posebnimi potrebami v vrtcu je namreč potrebno skupinsko sodelovanje različnih strokovnjakov in staršev.