Rezervacije

Rezervacije

LETNE REZERVACIJE

Letne rezervacije se staršem sofinancirajo za neprekinjeno odsotnost otroka do 22 delovnih dni in sicer v časovnem razdobju od 15. junija do 15. septembra. V primeru letnih rezervacij znaša prispevna stopnja staršev 30% od njihovega, z odločbo določenega, plačilnega razreda (Ur.l. RS, št. 97/2014). Starši so dolžni letno rezervacijo napovedati na predpisanem obrazcu, najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca oziroma najkasneje do 15. junija.

ZDRAVSTEVENE REZERVACIJE

Starši otrok, za katere je Občina Škofljica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo zdravstveno rezervacijo za primer odsotnosti otroka v primeru bolezni, daljše od 10-ih zaporednih delovnih dni. Za obračun rezervacije morajo starši vrtcu predložiti zdravniško potrdilo in izpolniti predpisani interni obrazec (Ur.l. RS, št. 97/2014).

Obračun zdravstvenih rezervacij

Zdravstvena rezervacija se obračuna za pretekli mesec, v kolikor je pravilno posredovana vsa dokumentacija (zdravniško potrdilo in obrazec za zdravniško rezervacijo) do 1. v naslednjem mesecu oziroma ko se konča zdravljenje in sicer v računovodstvo vrtca. V kolikor ni posredovana v roku, se zdravstvena rezervacija poračuna pri naslednji oskrbni.