Rezervacije

1. Letne rezervacije se staršem sofinancirajo za neprekinjeno odsotnost otroka do 22 delovnih dni in sicer v času od 15. junija do 15. septembra. V primeru letnih rezervacij znaša prispevna stopnja staršev 30% od njihovega z odločbo določenega plačilnega razreda. (Ur.l. RS, št. 97/2014); Starši so dolžni letno rezervacijo napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca oz. najkasneje do 15. junija na predpisanem obrazcu.

2. Starši otrok, za katere je Občina Škofljica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo zdravstveno rezervacijo za primer odsotnosti otroka v primeru bolezni, daljše od 10 zaporednih delovnih dni. Za obračun rezervacije morajo starši vrtcu predložiti zdravniško potrdilo in izpolniti predpisani  interni obrazec (Ur.l. RS, št. 97/2014).