Pravice staršev in otrok

PRAVICE STARŠEV IN OTROK DOLOČENIH V MEDNARODNIH DOKUMENTIH, USTAVI  IN ZAKONIH

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje otrokovih pravic.

V demokratični družbi zastopajo otrokove pravice starši, oziroma njihovi zakoniti zastopniki (v nadaljnjem besedilu starši).

Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itn.; optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter postopnim razvijanjem duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.

Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.

Starši lahko svoje interese uresničujejo v svetu staršev, ki je sestavljen iz predstavnikov staršev posameznega oddelka – skupine.

 

SVET STARŠEV:

  • lahko predlaga nadstandardne programe.
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih.
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu.
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom.
  • voli predstavnike v svet zavoda.