Obveznosti staršev
 • Vsi otroci morajo biti pred sprejemom v vrtec zdravniško pregledani pri zdravniku – pediatru. Prvi dan prihoda starši oddajo potrdilo vzgojiteljici.
 • Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec vzgojiteljico opozoriti na posebnosti otrokovega zdravstvenega statusa, če le-ta ni razviden iz zdravniške dokumentacije.
 • Starši so dolžni posredovati zavodu številko telefona in druge podatke o njihovi dosegljivosti v nujnih primerih.
 • Delavci zavoda morajo otroka osebno sprejeti in ga ob odhodu iz vrtca prepustiti v oskrbo le staršem, drugim osebam pa le, če je predloženo pismeno pooblastilo staršev, oziroma v skladu z zakonom.
 • Starši so dolžni voditi v zavod zdravega otroka in brez stvari in predmetov, ki bi lahko ogrozili njegovo zdravje oziroma zdravje in varnost drugih otrok.
 • Če se ob prihodu otroka ugotovijo morebitni prvi znaki obolenja (vročina, izpuščaji, bruhanje, hujši kašelj,… ), je delavec, ki otroka sprejme, dolžan otroka odkloniti.
 • Če je otrok bolan ali ga ne bo v vrtec iz kakšnega drugega razloga, prosimo, da zaradi organizacije dela in prehrane to sporočite po telefonu vzgojiteljici do 8. ure zjutraj.
 • Sproti evidentiramo prisotnost otroka, kar je osnova za mesečni obračun. Za vsak dan odsotnosti odštejemo strošek za prehrano.
 • Redno izpolnjevanje finančnih obveznosti, v skladu s pogodbo.
 • Upoštevati dogovorjen red v prostorih vrtca.
 • Starši lahko na osnovi potrdila zdravnika uveljavljate bolniško rezervacijo, če je otrok zaradi bolezni odsoten več kot 10 zaporednih delovnih dni.
 • V obdobju od 15. junija do 15. septembra pa lahko za neprekinjeno odsotnost do 22 dni uveljavljate poletno rezervacijo.