Obveznosti staršev

Obveznosti staršev

 • Vsi otroci morajo biti, pred sprejemom v vrtec, zdravniško pregledani pri zdravniku – pediatru, ki izda potrdilo o sprejemu otroka v vrtec in ga starš odda vzgojiteljici v skupini na prvi dan prihoda otroka v vrtec.
 • Starši so dolžni, ob sprejemu otroka v vrtec, vzgojiteljico opozoriti na posebnosti otrokovega zdravstvenega stanja, če le-ta ni razviden iz zdravniške dokumentacije.
 • Starši so dolžni posredovati zavodu številko svojega telefona in druge podatke, ki so v nujnih primerih potrebni za njihovo obveščenost.
 • Strokovni delavci zavoda morajo otroka osebno sprejeti in ga ob odhodu iz vrtca oddati v oskrbo staršem. Ob odhodu ga lahko predajo drugim osebam, vendar le, če je oseba, navedena na seznamu oseb za prevzem otroka ali je predloženo pisno pooblastilo staršev oz., v skladu z zakonom.
 • Starši so dolžni voditi v zavod le zdravega otroka, bolan otrok ne sodi v vrtec!
 •  Otrok v vrtec ne sme prinašati predmetov, ki bi lahko ogrozili njegovo zdravje oziroma zdravje in varnost drugih otrok.
 • Če se ob prihodu otroka opazijo morebitni prvi znaki obolenja (vročina, izpuščaji, bruhanje, močan kašelj,… ), je strokovni delavec, ki otroka sprejema, dolžan otroka odkloniti.
 • Če je otrok bolan ali bo odsoten iz kakšnega drugega razloga, naj starši odsotnost napovedo preko e-Asistenta, do 8.00 ure zjutraj, zaradi prehrane in organizacije dela.
 • Osnova za mesečni obračun oskrbnine je potrebna ažurna evidenca prisotnosti otroka. Za vsak dan opravičene ali napovedane odsotnosti odštejemo strošek za prehrano.
 • Izpolnjevanje finančnih obveznosti naj bo dosledno, v skladu s pogodbo.
 • Upoštevati je potrebno dogovorjena pravila in red v notranjih in zunanjih prostorih vrtca.
 • Starši lahko, na podlagi zdravniškega potrdila, uveljavljajo zdravstveno rezervacijo, vendar le v primeru, če je otrok zaradi bolezni odsoten več kot 10 zaporednih delovnih dni.
 • Starši lahko v obdobju, od 15. junija do 15. septembra (čas dopustov), uveljavljajo poletno rezervacijo, vendar za neprekinjeno odsotnost, do največ 22 delovnih dni.