Projektne zaposlitve MIZŠ sofinancirane iz ESS

                                              

 

1 . »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017«

 V oktobru 2016 smo se v zavodu Vrtec Škofljica prijavili na javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018«, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, za obdobje od 1. 12. 2016 do 31. 7. 2017 za zahodno kohezijsko regijo. Na razpis smo se uspešno prijavili z enim kandidatom.  Skupna vrednost subvencije je 16.560,00 €. V skladu s pogoji razpisa je zavod po zaključku projekta dolžan s 1. 8. 2017 z izbranim kandidatom skleniti pogodbo o zaposlitvi vsaj do 31. 1. 2018.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:

  • Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %
  • Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene. Razpis upošteva načela in cilje programa Jamstva za mlade za obdobje 2016-2020, ki ga je sprejela Vlada RS, in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oz. vzgojitelji začetniki (v nadaljevanju: učitelji začetniki) preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu.

Cilj javnega razpisa je zaposlitev 201 učiteljev začetnikov, 71 v vzhodni in 130 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v različnih vzgojno-izobraževalnih zavodih.

 

  1. »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018«

V juniju 2017 smo se v zavodu Vrtec Škofljica prijavili na javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018«, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, za obdobje od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017 (obdobje A) za zahodno kohezijsko regijo. Na razpis smo se uspešno prijavili s tremi kandidati. Skupna vrednost subvencije je 21.000,00 evrov.  Po zaključku projekta je zavod dolžan z izbranimi kandidati skleniti pogodbo o zaposlitvi še vsaj za en mesec.

Javni razpis za izbor operacij v 80% financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v 20 % pa se projekt financira iz proračuna RS. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene. Razpis upošteva načela in cilje (izboljšati prehod iz izobraževanja v zaposlitev, hitrejša aktivacija mladih brezposelnih in zmanjšanje števila brezposelnih) Izvedbenega načrta Jamstva za mlade za obdobje 2016-2020 (št. sklepa Vlade RS 11002-2/2016/4 z dne 12. 5. 2016) in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo pomočniki vzgojiteljev začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Cilj javnega razpisa je zaposlitev 240 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov,

 

  1. »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«

 

Vrtec Škofljica se je prijavil tudi na javni razpis za izbor projektov »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 16. 6. 2017, za obdobje od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 za zahodno kohezijsko regijo. Na razpis smo se uspešno prijavili z dvema kandidatoma. Skupna vrednost subvencije je 16.200,00 evrov.  Po zaključku projekta je zavod dolžan z izbranimi kandidati skleniti pogodbo o zaposlitvi še vsaj za en mesec, torej do 30. 6. 2018.

Javni razpis za izbor operacij v 80% financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v 20 % pa se projekt financira iz proračuna RS. Javni razpis za izbor projektov se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju OP 2014-2020), prednostne osi 8: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostne naložbe 8.2: »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1: »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine mladih. Ukrep je namenjen brezposelnim mladim, starim do vključno 29 let, ki imajo končano najmanj srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo.

Področja, ki jim je namenjena podpora, in njihov pričakovani prispevek k specifičnemu cilju, so: spodbuda za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb, starih do vključno 29 let, predvsem iskalcev prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnih mladih, z namenom pridobivanja praktičnih delovnih izkušenj. Na ta način sledimo priporočilom vrednotenj in Unije, vključno  Evropske komisije za programiranje OP, ki  je ocenila, da morajo biti ukrepi za zaposlovanje osredotočeni na potrebe posamezne ciljne skupine. Javni razpis predstavlja prav takšen ukrep, saj vključuje mlade brezposelne, ki bodo delovne izkušnje nabirali na področju posebnih potreb otrok s posebnimi potrebami, s čimer si bodo pridobili znanje in kompetence na tem specifičnem področju, s tem pa se bo povečala njihova zaposljivost in možnost zaposlitve v bodoče.

Z javnim razpisom bomo tako v okviru OP 2014-2020 prispevali k opolnomočenju ciljne skupine z namenom znižanja brezposelnosti mladih.

Rezultat, določen z OP 2014-2020, je povečanje deleža mladih, starih do vključno 29 let, ki so ob zaključku projekta zaposleni oz. so si pridobili znanje in kompetence pri delu z otroki s posebnimi potrebami, kar povečuje njihovo zaposljivost.

 

Vir: http://www.mizs.gov.si/index.php?id=454