Naravoslovje v vrtcu

Mentorica: Mira Terčič

Za otrokov razvoj so zelo pomembna prva leta njegovega življenja. V tem obdobju je potrebno otroku približati okolje v katerem živi in katerega del je, procese in pojave, ki v njem potekajo, na čim bolj razumljiv način.

Kurikulum opredeljuje naravo kot področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno vključevanje v okolje, ustvarjanje zdravega in varnega življenjskega okolja in navad. Poudarja pomen pridobivanja izkušenj z živimi bitji in naravnimi pojavi, spoznavnaje naravoslovnih zakonitosti ter veselja pri raziskovanju in odkrivanju.

Otroci se pri raziskovalnih aktivnostih med igro neprisiljeno seznanijo z mnogimi dejstvi in osvajajo številne pojme, kar je bistveno za njihovo kreativnost.

Pri naravoslovnih postopkih (merjenje, opazovanje, razvrščanje, urejanje, štetje, postavljanje hipotez, načrtovanje in izvajanje poskusov, povzemanje rezultatov) moramo otroku omogočiti dovolj priložnosti in časa, da opazuje z vsemi čutili, raziskuje, eksperimentira, opisuje, razlaga in postavlja hipoteze po načelu aktivnega učenja.

Cilji :

–          Vzpodbujati otroke k opazovanju narave, spoznavanju njenih zakonitosti in soodvisnoti človeka z naravo.

–          Vplivati na ozaveščanje odnosa do okolja in razvijati čut odgovornosti za ravnanje v okolju.

–          Prebujati ekološko zavest pri otrocih, strokovnih delavcih in posredno pri starših in odgovoren odnos človeka do okolja in narave.