Obogatitvene dejavnosti

Obogatitvena dejavnost

Obogatitvene dejavnosti se zaradi trenutnih razmer v zvezi s Covid-om – 19 v prvi polovici šolskega leta 2020/21 ne bodo izvajale. V kolikor bodo epidemiološke razmere to dopuščale, jih bomo izvajali v drugi polovici leta.

Obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca. Izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce. Izvajajo se v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu v obliki delavnic v prostorih vrtca, obiskov predstav, ogledov muzejev, galerij, izvajanja obogatitvenih dejavnosti znotraj posameznih skupin (Ci-ci bralna značka, knjižnična izposoja,..).
Namen izvajanja obogatitvenih dejavnosti je v čim večji meri uresničevati načela predšolske vzgoje, predvsem načelo enakih možnosti za otroke in starše, upoštevanje različnosti med otroki ter načelo pravice do izbire in drugačnosti. Obogatitvene dejavnosti, ki jih izvajajo strokovni delavci našega vrtca potekajo kot interesne dejavnosti v dopoldanskem času. Program poteka v časovnem razdobju od oktobra do maja.

 

Pevski zbor »Mavrica« v enoti Bisernik

Dejavnosti v okviru obogatitvene dejavnosti pevski zbor, so zasnovane na spodbujanju doživljanja glasbe in glasbenih (pripevanje, petje, spremljanje, reproduciranje, ustvarjanje vokalnih in instrumentalnih vsebin, poslušanje, izražanje glasbenih doživetij) ter splošnih metodah dela, pri katerih posebno mesto zavzema igra.
V glasbene urice so vključeni otroci v starosti od 5 do 6 let.

 

Folklorna dejavnost v enoti Bisernik in v enoti Citronček

Ljudski ples je spremljal slovenskega človeka ob vseh mejnikih njegovega življenja (poroka, prazniki, košnja, žetev, trgatev, ličkanje).
V ljudskem plesu, njegovih oblikah in načinu izvedbe se izražajo duša, značaj in temperament Slovenca. Številne različice plesov odkrivajo njegovo ustvarjalnost. Zaradi tega je vredno, da ljudsko plesno izročilo spoznajo tudi nove generacije (kot posebno vrednoto tudi otroci v vrtcih).
Otroci s spoznavanjem ljudskih plesov razvijajo svoje ustvarjalne sposobnosti, hkrati se na neposreden način srečujejo s kulturo bivanja svojih prednikov.
Pri folklorni dejavnosti se otroci seznanjajo z ljudskimi plesi in drugimi zvrstmi ljudskega izročila, vendar na zabaven in sproščujoč način.
V folklorno dejavnost enote Bisernik so vključeni otroci v starosti 5 do 6 let.
Mojca Krašovec in Anita Kordić, izvajalki folklorne dejavnosti
V folklorno dejavnost enote Citronček so vključeni otroci v starosti 4- 6 let

 

Ritmična gimnastika v enoti Škratec

Ritmična gimnastika se izvaja v sklopu jutranjega razgibavanja in glavne dejavnosti tekom celega dne. Program vključuje rajalne igre in igre za umirjanje. V sklopu jutranjega razgibavanja bodo potekale raztezne in ogrevalne vaje.  Vaje bodo prilagojene starostni stopnji skupin. Potekale bodo brez in z rekviziti. Večkrat bodo uporabljeni rekviziti kot so trakovi, žoge in obroči.

 

Pravljične urice v enoti Cekinček

Pravljične urice so oblika knjižne vzgoje, ki otroke uvaja v svet knjig in jim omogoča zgodnje prijetne izkušnje s potovanjem v svet literarnih junakov, hkrati pa jih s knjigo postopno in sistematično pripravlja na vzgojo.  Otrok ob poslušanju pravljice krepi pozornost (pazi na časovna sosledja dogodkov), doživlja estetsko ugodje, si ob tem širi literarno obzorje ter bogati besedni zaklad in literarni okus.
Sodelovali bodo otroci skupin: Pikapolonice, Sovice, Metulji in Polži.
V zgornjem zaporedju bodo potekale pravljične urice, vsak četrtek ob 9-ih. Vsaka skupina bo na vrsti približno enkrat mesečno. Izbira pravljice bo vedno po posvetu z vzgojiteljicami dotične skupine, zato si bodo lahko med seboj različne.

Pravljične urice v enoti Škratec

Pravljične urice so namenjene vsem otrokom v naši enoti, ki bodisi skozi pripovedovanje ob knjigi, pogovorom, tudi ob animaciji knjige skozi lutkovno uprizoritev ali ob japonskem tipu gledališča kamišibaj, podoživljajo vsebino zgodbe in tako bogatijo svojo domišljijo.

 

 Gledališka umetnost v enoti Citronček

V okviru obogatitvene dejavnosti bodo otroci iz skupin Račke, Čebele in Medvedi vključeni v delavnico gledališke umetnosti. Program vključuje poslušanje glasbene pravljice, gibanje in uprizarjanje sodelujočih likov po glasbeni pravljici, risanje ter priprava scene in nato dramatizacija pravljice. Prva dramatizacija se predvideva v mesecu decembru 2019, druga pa v mesecu aprilu ali maju 2020. Predstavi si ogledajo otroci, ki ne sodelujejo v dramski umetnosti in otroci skupine Zajčki iz enote Modrin.
Izvedbo druge predstave načrtujemo na gozdni jasi v okviru gozdne pedagogike. V načrtu je 20-25 delavnic, ki se bodo medpodročno prepletale.

 

Tehnika v enoti Bisernik

Otroci pri učni uri spoznavajo, kako se naravne zakonitosti uporabijo v tehniki. Zato odkrivajo tehnične in tehnološke probleme ter z uporabo preprostih orodij iščejo načine za njihovo reševanje. Tehnika je predmet, ki simbolno raven udejanja v resničnosti. Ob izdelovanju predmetov imajo otroci možnost, da razvijajo svoje sposobnosti za iskanje in oblikovanje novih rešitev, ustvarjalnost in odločanje zanje. Tehnika spodbuja celovit razvoj umskih in psihomotoričnih sposobnosti ter oblikuje socialne vrednote. Ob uporabi orodij razvijajo delovne spretnosti ter navade in sposobnosti za praktično ustvarjanje. Pri praktičnem delu spoznavajo nevarnosti ter razvijajo spretnosti za uporabo varnega ravnanja z orodjem.

Glasbene urice v enoti Modrin

 

Glasbena umetnost je del področja umetnosti v Kurikulumu za vrtce, kjer si lahko preberemo, da umetnost otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo v otroškem igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta (Bahovec, Bregar idr., 1999). Naloga vzgojiteljev pa je oblikovanje bogatega in raznovrstnega okolja z različnimi spodbudami. Ker sem opazila, da so nekateri otroci naše skupine šibki na glasbenem področju, sem se odločila za izvajanje glasbenih uric. Nekaj otrok pa je močnih na tem področju, a nimajo možnosti izkoristiti svojih potencialov.

 

 Joga v enoti Bisernik

Naši otroci namreč rastejo v času »drvečega« življenja in stres občutijo včasih celo bolj, kot ga občutimo odrasli. Sprostitvene dejavnosti, kot je joga, vključujejo domišljijo, gibanje, zvoke, barve, telesni stik in svet čutil, zato je prav, da jih vnašamo v pedagoško delo. Joga za otroke je drugačna od joge za odrasle. Položaji so drugačni od položajev, ki jih delajo odrasli jogiji, predvsem zato, ker je otroke treba igrivo zvabiti v položaj in jih spodbuditi, da nekaj časa v njem vztrajajo. Otroška telesa so prožna, dihajo globoko in spontano skozi nos, imajo dobro telesno držo in popolnoma odprt odnos do življenja. Joga pomeni, da raztezamo poleg telesa tudi misli, odkrivamo, kdo pravzaprav smo, in razvijamo lastne zmogljivosti – ob tem pa se tudi zabavamo (Baptiste 2007). Ker se otroci v predšolski dobi težje osredotočijo na neko dejavnost, ki traja dlje časa, jih v svet gibanja popeljemo skozi igro in domišljijske predstave. Vaje izvajamo na igriv, otrokom bližji način. Njihovo pozornost pritegnemo s pravljicami, posnemamo različne živali, pravljične junake ter uporabljamo prispodobe iz vsakdanjega življenja. V pravljični jogi vsaka asana postane pravljični lik, ki ga spretno vpletemo v zgodbo. Pravljična joga je vodena vadba, posebej oblikovana za otroke od najnežnejše starosti naprej. Joga poudarja nenasilen in spoštljiv odnos do sveta, soljudi in do samega sebe, poudarja prisotnost v danem trenutku, predvsem pa poudarja pozitivnost in ne tekmovalnost.