Obogatitvene dejavnosti
Obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca. Izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikula za vrtce. Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu v obliki delavnic v prostorih vrtca, obiskov predstav, knjižnic, muzejev, izvajanja interesnih dejavnosti, projektov npr. Mali sonček, Ci-ci bralna značka …
Namen izvajanja obogatitvenih dejavnosti je v čim večji meri uresničevati načela predšolske vzgoje, predvsem načelo enakih možnosti za otroke in starše, upoštevanje različnosti med otroki ter načelo pravice do izbire in drugačnosti. Obogatitvene dejavnosti, ki jih izvajajo strokovni delavci našega vrtca potekajo kot interesne dejavnosti v dopoldanskem času. Večina dejavnosti se izvaja celo leto (pevski zbor,  tehnična vzgoja, knjižnica, keramika, naravoslovje, folklora). Otroci se glede na svojo željo in interes odločajo za sodelovanje v posameznih dejavnostih. Le-te potekajo v večjih ali manjših skupinah enkrat tedensko. Namenjene pa so otrokom od treh let dalje.