Vizija vrtca

Vizija Vrtca

Naša vizija je postati vrtec, v katerem se otroci, starši in delavci dobro počutijo, zato se bomo trudili za vzgojo, ki spodbuja prijazne medsebojne odnose.
Dobrobit otroka in razvijanje njegovih potencialnih sposobnosti so izhodišče našega dela, ki ga bomo uresničevali s programskimi izhodišči kurikula, s poudarkom na bivanju in povezovanju z okoljem, v katerem živimo.
V današnji družbi je toliko bolj pomembno, da je človek prijazen in human. Gradili bomo na čustvenih, duhovnih in etično-vrednostnih komponentah življenja. Zavedamo se, da vzgajamo generacijo, ki bo nekoč vodila našo družbo, zato je zelo pomembna pravilna, pravočasna in dobra vzgoja, za prihodnjo blaginjo posameznika in družbe. Naša vizija je postati vrtec, v katerem se otroci, starši in delavci dobro počutijo, kar bo prispevalo k boljši in bolj humani družbi v prihodnosti. Trudili se bomo s strokovnostjo in toplino, da bodo otroci stopili samozavestno v življenje.
Strokovni delavci bomo poskrbeli za uravnoteženo načrtovanje in organizacijo raznovrstnih programov in dejavnosti.
Posebno pozornost bomo posvečali, znotraj fleksibilnega kurikula, sodelovanju s starši in spremljanju otrokovega razvoja.
Drugačnost, s katero se srečujemo na vseh področjih našega dela, nam je v spodbudo in hkrati v izziv.
S spodbujanjem aktivnega učenja otrok in z uvajanjem metode raziskovanja, bomo v naše delo vnesli dodatne dejavnike za razvoj otrokovih potencialov, ustvarjalnega mišljenja ter
njegove aktivne vloge pri usvajanju novih vsebin in znanj.
S povezovanjem z Zavodom za šolstvo in Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport, bomo skušali konstruktivno sodelovati pri spremembah zakonodaje, izobraževanja ipd. Povezovali se bomo tudi z drugimi vrtci na nivoju regije in širše.

PREDNOSTNA NALOGA

Gozdna pedagogika izhaja iz prepričanja, da je narava najboljša učiteljica, ki tako otrokom kot odraslim omogoča koncept izkustvenega učenja, ki je za učečega ključnega pomena.
Ravno zaradi zgoraj navedenega, bomo tudi v letošnjem šolskem letu nadaljevali z izvajanjem prednostne naloge s področja gozdne pedagogike. S tem želimo otrokom omogočiti pristne izkušnje, igro in izkustveno učenje v naravnem okolju oziroma gozdu.
Program gozdne pedagogike bomo izvajali skozi celotno šolsko leto, v različnih vremenskih pogojih. Dokazano je namreč, da se otroci, ki so odraščali po načelih gozdne pedagogike, skozi igro in preko konkretnih izkušenj ter stalne interakcije, ki jo doživljajo z naravnim okoljem, naučijo sprejemati naravo kot vrednoto, ki jo je potrebno spoštovati in varovati.