Vizija vrtca

Naša vizija je postati vrtec, v katerem se otroci, starši in delavci dobro počutijo, zato se bomo trudili za vzgojo, ki spodbuja prijazne medsebojne odnose.

Dobrobit otroka in  razvijanje njegovih potencialnih sposobnosti so izhodišče našega dela, ki ga bomo uresničevali s programskimi izhodišči kurikula, s poudarkom na bivanju in povezovanju z okoljem v katerem smo. To bomo dosegli z vključevanjem v vse vrste prireditev, raziskovalno – novinarskim delom ipd.

Posebno pozornost bomo znotraj fleksibilnega  kurikula posvečali sodelovanju s starši in spremljanju otrokovega razvoja. V našem vrtcu bomo zato v vseh skupinah izvajali otrokov portfolio, ki ga bomo sistematično podkrepili z izobraževanjem kadra. Ker takšen način spremljanja zahteva veliko angažiranost tandema, bo posebna skrb namenjena delu timov.

Še naprej se bomo prizadevali za ustvarjanje čim boljših prostorskih pogojev in zagotavljanju individualnosti, prostorskih možnosti za umik in delo v manjših skupinah. Posebno pozornost pa bo v bodoče potrebno nameniti obnovi igrišč, predvsem z vidika varnosti.

S povezovanjem z Zavodom za šolstvo in Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport bomo poskušali konstruktivno sodelovati pri spremembah zakonodaje, izobraževanja ipd.  Zato se bomo povezovali tudi z drugimi vrtci na nivoju regije in širše.