Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja (KIJZ)

Podrobnejša vsebina kataloga je določena z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv vrtca: JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC ŠKOFLJICA

Naslov: Kamnikarjeva 8, 1291 Škofljica

Pošta: 1291 Škofljica

Telefon: (00386) 059 252 011

E-naslov:  vrtec.skofljica@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba: VLASTA STARC

Datum objave kataloga:

Datum zadnje spremembe:  20.7. 2021

Katalog je dostopen na spletu: http: http://www.vrtecskofljica.si/

Druge oblike kataloga: KIJZ v pisni obliki je dostopen na sedežu vrtca.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Javni vzgojno-izobraževalni zavod VRTEC ŠKOFLJICA je z odlokom ustanovila občina ŠKOFLJICA. Vrtec opravlja javno službo na področju 85.100 – Predšolska vzgoja. Poleg osnovne dejavnosti opravlja vrtec še dopolnilne dejavnosti, navedene v odloku o ustanovitvi. Strokovni delavci vrtca prevzemajo odgovornost za otroke v času izvajanja vzgojno-izobraževalnih dejavnosti (v stavbi vrtca, na igrišču in v ograjenem prostoru) in v času in prostoru izvajanja drugih organiziranih aktivnosti, ki potekajo izven vrtca (organizirani dnevi, izleti, tabori,…). Organi vrtca so:

  • Svet JVIZ Vrtec Škofljica,
  • ravnatelj,
  • Svet staršev Vrtca Škofljica in
  • strokovni organi: vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi.

 

a) Organizacija vrtca

V. d. ravnateljice: VLASTA STARC

                       E-naslov: vrtec.skofljica@guest.arnes.si

Telefon: (00386) 059 252 011

Pomočnica ravnateljice: JELKA NOVAK MUČIČ, prof. ped. in zgod.

E-naslov: pomocravnatelja-vrtec.skofljica@siol.net

Telefon: (00386) 059 252 014

Tajnica: Maja Tome

E-naslov: tajnistvo.vrtec@siol.net

Telefon: (00386) 059 252 010

Organizacijske enote

 Enota BISERNIK                                                                                                                                                                                               

Naslov: Kamnikarjeva 8, 1291 Škofljica

Telefon: (00386) 059 252 010

Organizacijski vodja: Sabina Agić

 Enota CEKINČEK                                                                                                                                                                                             

Naslov: Kamnikarjeva 10, 1291 Škofljica

Telefon: (00386) 01 3666 078

Vodja enote: Polona Koščak

 Enota PISANČEK                                                                                                                                                                                               

Naslov: Dolenjska cesta 342, 1291 Škofljica

Telefon: (00386) 082 007 518

 Vodja enote: Tina Levičnik

 Enota CITRONČEK in DIO MODRIN                                                                                                                                                         

Naslov: Mijavčeva 18, 1291 Škofljica

Telefon: (00386) 01 366 61 05

Vodja enote: Biserka Ocvirk

 Enota ŠKRATEC                                                                                                                                                                                                   

Naslov: Naselje ob potoku 32 a, 1291 Škofljica

Telefon: (00386) 01 366 70 24

Vodja enote: Anita Lulik

 

Organigram

Organigram

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za:
posredovanje informacij javnega značaja

Ime in priimek pristojne osebe: Vlasta Starc

Delovno mesto in naziv:  v. d. ravnateljice

Elektronski naslov: vrtec.skofljica@guest.arnes.si

Poštni naslov: VRTEC ŠKOFLJICA, Kamnikarjeva 8, 1291 Škofljica

Telefonska številka: (00386) 059 252 011

vodenje in odločanje upravnih postopkov na I. stopnji:

Ime in priimek osebe in naziv:

Nosilec javnega pooblastila: odgovoren za vodenje postopkov in odločanja v upravnih zadevah s področja pravic in dolžnosti otrok

vodenje in odločanje upravnih postopkov na II. stopnji:

Ime in priimek osebe in naziv: Breda Razdevšek, odvetnica

Pooblaščena oseba: odgovorna za vodenje v upravnih zadevah in za dejanja v postopku pred izdajo odločbe

posredovanje splošnih informacij:

Ime in priimek pristojne osebe: Maja Tome Elektronski naslov: tajnistvo.vrtec@siol.net

Poštni naslov: Kamnikarjeva 8, 1291 Škofljica                                                                                                                                                 

Telefonska številka: (00386) : 059 252 010

varstvo osebnih podatkov:

Ime in priimek pristojne osebe: Anita Lulik Delovno mesto in naziv: vzgojiteljica

Poštni naslov: Naselje ob potoku 32 a,                                                                                                                                                               

ENOTA ŠKRATEC, telefonska številka: (00386) 01 366 70 24

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja vrtca s povezavami na vsebino posameznega predpisa:
Skupni zakoni

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in spremembe

Zakoni s področja predšolske vzgoje Podzakonski akti

Zakon o vrtcih (ZVrt) in spremembe

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu

Pravilnik o publikaciji vrtca

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje

Kurikul za vrtce

 Dostop do seznama predpisov – PIRS

Pravno informacijski sistem Register predpisov

č) Seznam predlogov predpisov, ki jih vodijo ministrstva in vladne službe ter lokalne skupnosti:
Seznam predlogov predpisov na spletnem mestu

E-Demokracija

Seznam predpisov Evropske unije

EUR-Lex Evropska konvecija o otrokovih pravicah

Seznam predpisov v lokalnem registru predpisov:

Odlok o ustanovitvi JVIZ Vrtec Škofljica Odlok o spremembah in dopolnitvah

Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofljica

Sklep o določitvi cene programov v predšolske vzgoje v JVIZ Vrtec Škofljica

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cene programov v predšolske vzgoje v JVIZ  vrtec Škofljica

Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Škofljica in spremembi

Splošni akti vrtca:

Pravilnik o varnosti otrok

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih:
Razvojni načrti

Letni delovni načrt – LDN JVIZ Vrtec Škofljica 2020-2021

Poročilo VIZ dela 2018/19 –  POROČILO LDN 2019-2020

Predstavitev vrtca – Publikacija 2020/21

Letni finančni načrti – Finančni načrt za leto 2020

Letna poročila –  LETNO POROČILO 2019

e) Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
Postopki, ki jih vrtec vodi na osnovi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja:

– odločanje o imenovanju in razrešitvi ravnatelja vrtca ali vršilca dolžnosti ravnatelja,

 – imenovanje in razreševanje članov sveta vrtca,

– imenovanje članov komisija za sprejem otrok v vrtec.

Postopki, ki jih vrtec vodi na osnovi Zakona o vrtcu:

– vpis otroka v vrtec,

– določitev subvencije za znižano plačilo vrtca,

 – vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok v vrtec,

 – odločanje o ugovoru na seznam sprejetih otrok v vrtec ali na čakalni seznam.

Postopki, ki jih vrtec vodi na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju:

– napredovanje v naziv strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja,

– napredovanje zaposlenih v plačne razrede,

– določitev višine dela plače za delovno uspešnost ravnatelja.

Postopki, ki jih vrtec vodi na osnovi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja:

– odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja in o ponovni uporabi.

Postopki, ki jih vrtec vodi na osnovi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3):

– objava razpisne dokumentacije na portalu javnih naročil.

Sodni postopki:

– uveljavljanje izterjave dolgov, ki jih starši niso poravnali.

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja vrtec:

– Vrtec ne vodi javnih evidenc.

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi vrtec na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja:

– evidenca o stanju kapacitet zasedenosti in prostih mest ter cenik, PORTAL MIZŠ

– evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest,

– evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih,

– evidence, ki se vodijo v skladu Pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje

– evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov,

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Uradne ure Ponedeljek od 13.00 do 15.00 ure Sreda 7.00 do 8.00 ure

Uradne ure po telefonu so v poslovnem času vrtca.

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:                                                                                                                             

– osebni dostop na sedežu javnega vrtca,

– dostop po elektronski poti.

Dostop na podlagi zahteve:                                                                                                                                                                                     

– neformalna zahteva: ustna ali po telefonu.

– formalna zahteva:  zahteva podana ustno na zapisnik,  pisna zahteva zahteva po pošti,  vložitev zahteve po elektronski pošti.

4. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

Vrtec nima posebnega stroškovnika.

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV

– informacije o vpisu otroka ter možnosti za sprejem otrok v vrtec,

 – informacija o ekonomski ceni programa v vrtcu,

 – informacije o vrsti programa,

– informacije o obogatitvenih in nadstandardnih dejavnostih v vrtcu,

 – informacije o projektih,

 – informacije o prehrani v vrtcu,

– informacije o poslovalnem času vrtca,

 – informacije o zaposlitvah,

– informacije o vključenosti otrok s posebnimi potrebami.