Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI

Naziv: Javno vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Škofljica

Sedež: Kamnikarjeva ulica 8, 1291 Škofljica

Ustanovitelj: Občina Škofljica

Odgovorna uradna oseba: ravnateljica Vera Šparovec

Publikacijo vrtca za leto 2016-2017 si lahko v celoti ogledate na povezavi: publikacija vrtec skofljica.

2. ORGANIGRAM

OGRANIGRAM VRTEC ŠKOFLJICA

Vrtec Škofljica opravlja dejavnost varstva in vzgoje na petih lokacijah v občini Škofljica:

– Enota Bisernik, Kamnikarjeva ul. 8, Lavrica, 1291 Škofljica

– Enota Cekinček, Kamnikarjeva ul. 10, Lavrica, 1291 Škofljica

– Enota Citronček, Mijavčeva 18, 1291 Škofljica

– Dislocirana enota Modrin, Albrehtova 6, 1291 Škofljica

– Enota Škratec, Ob potoku 32 a, 1291 Škofljica

3. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EU Z DELOVNEGA PODROČJA JAVNEGA ZAVODA

– Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB5)

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-G)

– Zakon o vrtcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZVrt-UPB2)

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D)

– Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

– Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

– Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu

– Pravilnik o publikaciji vrtca

– Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

–  Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

– Sklep o določitvi cen progarmo predšolske vzgoje v JVIZ Vrtec Škofljica

 4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij:

– o vpisu otroka oz. prostih mestih,

– o dodatnih dejavnostih v vrtcu,

– o plačilu vrtca,

– o možnosti zaposlitve v zavodu.