Sklep o razpisu volitev predstavnikov v Svet JVIZ Vrtec Škofljica